แบ่งเขตการปกครอง เป็น 24 อำเภอ , 196 ตำบล , 1923 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยอำเภอ เมืองเชียงใหม่ , จอมทอง , แม่แจ่ม , เชียงดาว , ดอยสะเก็ด , แม่แตง , แม่ริม , สะเมิง , ฝาง , แม่อาย , พร้าว , สันป่าตอง , สันกำแพง , สันทราย , หางดง , ฮอด , ดอยเต่า , อมก๋อย , สารภี , เวียงแหง , ไชยปราการ , แม่วาง , กิ่งแม่ออน , กิ่งดอยหล่อ

จำนวนประชากรใน จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนหลังคาเรือน : 363,554 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 1,323,336 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 161,355 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 59,499 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 40,887 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 6,772 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 3,564 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 303,226 คน จำนวนผู้พิการ : 11,835 คน

พ.ศ. 2559

สถานที่น่าสนใจใน จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 แห่ง
สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย จำนวน 6 แห่ง
การเดินทาง/การคมนาคม จำนวน 63 แห่ง
สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 351 แห่ง
การเงิน/การลงทุน จำนวน 0 แห่ง
กีฬา จำนวน 0 แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 33 แห่ง
สถานบริการด้านความบันเทิง จำนวน 1 แห่ง
สถานีบริการเชื้อเพลิง จำนวน 0 แห่ง
ที่พัก จำนวน 67 แห่ง
อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 254 แห่ง
ศาสนสถาน จำนวน 54 แห่ง
อื่นๆ จำนวน 1 แห่ง
รวมทั้งหมด จำนวน 839 แห่ง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก http://chiangmai.kapook.com/