Language
The New Concept Property Co.,Ltd.

เทศกาลไม้ดอก - ไม้ประดับ

มหกรรมการแสดงดอกไม้คู่กับงานศิลปะ กว่า 70 ไร่ กุหลาบสายพันธ์อังกฤษกว่า 2000 ต้น ตลาดนัด “ฟาร์ม เมอร์ มาร์เก็ต” โครงการปลูกผักอินทรีย์ ไร่กาแฟ 2 สายพันธุ์ ของ “ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน” สวน จิตรกรรมธรรมชาติเทคนิค สวนแนวตั้ง เขาวงกต ดอกไม้กว่า 200,000 กระถาง

มหกรรมการแสดงดอกไม้คู่กับงานศิลปะ กว่า 70 ไร่ กุหลาบสายพันธ์อังกฤษกว่า 2000 ต้น ตลาดนัด “ฟาร์ม เมอร์ มาร์เก็ต” โครงการปลูกผักอินทรีย์ ไร่กาแฟ 2 สายพันธุ์ ของ “ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน” สวน จิตรกรรมธรรมชาติเทคนิค สวนแนวตั้ง เขาวงกต ดอกไม้กว่า 200,000 กระถาง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sawadee.co.th/
?????????????