วัฒนธรรมชาวเชียงใหม่

ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขา สลับกับที่ ราบ ผู้คนจะกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตัวเอง แต่ก็มีการ ติดต่อระหว่างกัน วัฒนธรรมของภาคเหนือ อาจเรียกว่า...

Learn More

วัฒนธรรมอาหารการกิน

ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขา สลับกับที่ ราบ ผู้คนจะกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตัวเอง แต่ก็มีการ ติดต่อระหว่างกัน วัฒนธรรมของภาคเหนือ อาจเรียกว่า...

Learn More

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีพื้นเมือง

ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขา สลับกับที่ ราบ ผู้คนจะกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตัวเอง แต่ก็มีการ ติดต่อระหว่างกัน วัฒนธรรมของภาคเหนือ อาจเรียกว่า...

Learn More