The New Concept Pool Villa Garden View

CONCEPT

The New Concept Pool Villa Garden View ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุด 3 ชั้น มี 17 อาคาร จำนวน 284 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 60-114 ตารางเมตร พื้นที่ธุรกิจ 2 อาคาร The New Concept Property มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,500,000,000 บาท