Language
The New Concept Property Co.,Ltd.

Map on The Word!

ประเทศไทยมีจุดเด่นอะไร ?

1. ด้านตลาดแรงงาน พบว่า ประเทศไทยมีอัตรา...
2.ด้านการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ...
3.ขนาดของตลาด ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่...
4.ทําเลที่ตั้ง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์...

Learn More

ประเทศไทยอยู่ไหนของโลก?

มีที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติ จูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ ...

Learn More
1

จุดเด่นของประเทศไทย ?

1. ด้านตลาดแรงงาน พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการว่างงาน ที่อยู่ในระดับต่ํา โดยในเดือน ธ.ค. 2554 ที่ผ่านมา อัตรา การว่างงานของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ําเพียงร้อยละ 0.4 ของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน ขณะที่ประสิทธิภาพ ของแรงงาน (Labor Productivity) ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตาม ลําดับ ขณะเดียวกัน รายได้ประชากรต่อหัวของไทยที่ได้รับ โดยเฉลี่ยก็อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ต่ํากว่าเฉพาะสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
2

จุดเด่นของประเทศไทย ?

2.ด้านการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ประเทศไทยได้รับรางวัลด้าน การท่องเที่ยว Grand Travel Award Stockholm ประจําปี ค.ศ.2011 สาขาประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country)และเป็นปีที่ 9 ที่ ไทยได้รับรางวัล ดังกล่าวติดต่อกัน
3

จุดเด่นของประเทศไทย ?

3. ขนาดของตลาด ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ มีตลาด ขนาดใหญ่ ยังมีศักยภาพที่ จะขยายตัวได้อีกมากในอนาคต โดยเฉพาะประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงถึง 66.7 ล้านค น มากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่ มีประชากร 245.6 ล้านคน 101.8 ล้าน คน และ 90.5 ล้านคน ตามลําดับ ขณะที่ เมื่อพิจารณาโครง สร้างอายุประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว พบว่า มีความคล้ายคลึงกันโดยประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศ อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทํางาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดใน ซึ่งไทยได้ผูก พันเปิดตลาดทั้งหมด 143 รายการ ตามข้อตกลงการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการหลัก 
4

จุดเด่นของประเทศไทย ?

4. ทําเลที่ตั้ง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์ การคมนาคมอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้เปรียบการคมนาคมทั้งทางบกและทาง อากาศ จากแหล่งทําเลที่ตั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงแหล่ง ทําเลที่ตั้งในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ซึ่งทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมใน ภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี ศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางทางการบินและคมนาคมทางบกที่ จะเชื่อมประเทศคาบสมุทรอินโดจีนและเชื่อมโยงเอเชียเหนือ โดยเฉพาะจีนกับเอเชียตะวันตกโดยเฉพาะอินเดียเข้าด้วยกัน หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยต้องให้ความสนใจกับ การเพิ่มผลิตภาพทั้งด้านการศึกษาและทักษะที่สูงขึ้น เพราะในขณะนี้ประสิทธิภาพการผลิตของไทยเพิ่มขึ้นช้า หากเกิดการขาดแคลนแรงงานจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตใ นอัตราต่ํา
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/134#ixzz4B4bTBe7D
Thailand

ประเทศไทยอยู่ไหนของโลก?

-->
มีที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรม แดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดน ประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว
Chiang Mai

เชียงใหม่อยู่ส่วนไหนของประเทศไทย?

-->
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1,728,242 คน มากเป็นอันดับ 5 ของ ประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน